قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 58 : بیمه مرکزي مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجراي تعهدات شرکتهاي بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفاي تعهدات آتی شرکتهاي بیمه اطمینان حاصل کند. شرکتهاي بیمه مکلفند ذخایرتأییدشده از سوي بیمه مرکزي را در دفاتر و صورتهاي مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزي ثبت کنند.

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث