پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

قانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 57

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 57 : بیمه مرکزي بر حسن اجراي این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهاي بیمه در اجراي قانون، اقدامات زیر را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه اي است که به پیشنهاد بیمه مرکزي و تأیید شوراي عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد:
الف  توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه
ب  سلب صلاحیت حرفه اي مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، براي حداکثر پنج سال با تأیید شوراي عالی بیمه
پ  سلب صلاحیت افراد موضوع بند(ب) به طور دائم با تأیید شوراي عالی بیمه
ت  محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدي حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده( 8) این قانون در زمان پرداخت
ث  تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه براي حداکثر یک سال با تأیید شوراي عالی بیمه
ج  لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم با تأیید شوراي عالی بیمه

تبصره 1 در مورد بندهاي(ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزي نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده
روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزي، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزي رأساً اقدام می کند.

تبصره 2 در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزي، بیمه مرکزي با تأیید شوراي عالی بیمه می تواند براي اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضاي جدید هیأت مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه اعضاي هیأت مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزي جایگزین اعضاي قبلی سلب صلاحیت شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضاي هیأت مدیره جدید داراي اختیارات هیأت مدیره شرکت است و مسؤولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه مرکزي است. حقوق و مزایاي سرپرست منصوب تا تعیین باشد توسط بیمه مرکزي پیشنهاد و پس از تصویب مجمع  مدیر عامل که حداکثر سه ماه می شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می شود.

تبصره 3 جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داري کل واریز و با پیش بینی در بودجه هاي سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوي شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

تبصره 4 نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین نامه اي است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزي پس از تأیید شوراي عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می رسد.

تبصره 5  رسیدگی به اعتراض شرکتهاي بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزي یا شوراي عالی برعهده کمیسیونی متشکل (« الف » بیمه مبنی بر اعمال مجازات هاي مندرج در این ماده (به جز بند از یک نفر قاضی دادگستري با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزي و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکاي) بیمه گران می باشد. تصمیم گیري کمیسیون مذکور با اکثریت آراي اعضاء، لازم الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذي صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزي مستقر می باشد.

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث قوانین شخص ثالث قانون شخص ثالث جدید قانون شخص ثالث امسال تغییرات قانون شخص ثالث اصلاحات قانون شخص ثالث