قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 50 : کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوي مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههاي رسیدگی کننده به دعاوي ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردي که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوي نباشند از طرح دعوي علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأي، نسخه اي از رأي صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوي واردشده یا پس از صدور رأي قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.
تبصره 1 اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجراي حکم نیست.
تبصره 2 عدم اعلام مراتب طرح دعاوي مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأي به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ( 13 ) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث