پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

قانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 49

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 49 : مراجع قضائی مکلفند در دعاوي مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم براي راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.
تبصره  عدم اجراي این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ( 13 ) قانون نظارت براي متخلف است. بیمه مرکزي مکلف است با رعایت مفادبر رفتار قضات مصوب 1390/07/17 ماده ( 56 ) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوي در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی براي بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد.

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث قوانین شخص ثالث قانون شخص ثالث جدید قانون شخص ثالث امسال تغییرات قانون شخص ثالث اصلاحات قانون شخص ثالث