قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 46 : عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوي دستگاههاي اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردي که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجراي تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداري یا انتظامی محسوب می شود.

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث