پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

قانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 44

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 44 :دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شرکتها و م ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراي این ماده برعهده وزارتخانه هاي کشور و راه و شهرسازي می باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره 1  ماده( 31 ) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.

در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یک سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده براي بار چهارم به صورت دائم لغو می شود. بیمه مرکزي جمهوري اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه نامه از طریق سامانه هاي الکترونیکی را به صورت برخط براي وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و کشور فراهم کند.
تبصره  اعتراض به هرنوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ( 1) ماده( 31 ) قانون رسیدگیبه تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداري رسیدگی می شود.

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث قوانین شخص ثالث قانون شخص ثالث جدید قانون شخص ثالث امسال تغییرات قانون شخص ثالث اصلاحات قانون شخص ثالث