قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 41 : به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههاي ذي ربط ایجاد و « حوادث رانندگی نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده هاي آن اقدام کند. نیروي انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت هاي پزشکی (اورژانس) و بیمارستان ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوري اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند. قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آراي قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد. دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه اندازي و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را براي کلیه واحدهاي نیروي انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهاي بیمه، صندوق و واحدهاي قضائی فراهم کند.
تبصره  نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاك وسیله نقلیه، درج کند. همچنین سازمان ثبت « سامانه جامع حوادث رانندگی » مشخصات مالک جدید را در اسناد و املاك کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث