قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 33 : چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارك، تکلیف مقرر در ماده ( 31 ) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده 32 این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه اي معادل نیم در هزار به ازاي هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وي محکوم می شود.

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث