پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

قانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 28

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 28 : صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه اي است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی تهیه می شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد:
الف  ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس
ب  اعضاي مجمع عمومی صندوق عبارت از وزراي امور اقتصادي و دارایی به عنوان رئیس
مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأي) و رئیس کل بیمه مرکزي است. مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال
تشکیل می شود. مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده نیز به تقاضاي هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می شود. یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شوراي اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي در جلسات مجمع شرکت می کند. مدیر صندوق بدون حق رأي دبیر مجمع عمومی است.
پ  اعضاي هیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزراي امور اقتصادي و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستري، دادستان کل کشور(بدون حق رأي)، بیمه مرکزي و اتحادیه(سندیکاي) بیمه گران ایران است. اعضاي هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیرموظف خواهند بود؛
تبصره  نماینده وزیر امور اقتصادي و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق رأي در جلسات هیأت نظارت شرکت می کند.
ت  مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزي و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی براي مدت چهار سال منصوب می شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق براي یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.
ث  مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می تواند در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوي علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیأت وزیران تعیین می شود.

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث قوانین شخص ثالث قانون شخص ثالث جدید قانون شخص ثالث امسال تغییرات قانون شخص ثالث اصلاحات قانون شخص ثالث