قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 27 :صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانکهاي دولتی سپرده گذاري و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداري کند مشروط بر آنکه سرمایه گذاري هاي مذکور به نحوي برنامه ریزي شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث