قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 26 :منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت هاي خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك قابل مطالبه و وصول می باشد.

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث