پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

قانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 24

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 24 :منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
الف  هشت درصد(% 8) از حق بیمه اجباري موضوع این قانون بر مبناي نرخنامه مذکور در تبصره 3 ماده ( 18 ) این قانون
ب  مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباري که از دارندگان وسیله نقلیه اي که از انجامبیمه موضوع این قانون خودداري کنند وصول می شود.
میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزي بهتصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.
پ  مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی کهصندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت میکند.
ت  درآمد حاصل از سرمایه گذاري وجوه صندوق با رعایت ماده ( 27 ) این قانون
ث  بیست درصد(% 20 ) از جریمه هاي وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج  بیست درصد(% 20 ) از کل هزینه هاي دادرسی و جزاي نقدي وصولی توسط قوه قضائیه وتعزیرات حکومتی
چ  جریمه هاي موضوع بند (پ) ماده ( 4)، ماده ( 44 ) و بند (ت) ماده ( 57 ) این قانون
ح  کمکهاي اعطائی ازسوي اشخاص حقیقی یا حقوقی
تبصره 1 مدیر صندوق و هیأت نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضاي مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.

تبصره 2 کلیه درآمدهاي منابع موضوع بندهاي (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهاياختصاصی صندوق نزد خزانه داري کل کشور واریز می شود و صددرصد (% 100 ) آن به صندوق اختصاص می یابد.
تبصره 3 در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعدکسري منابع صندوق را تأمین کند.
تبصره 4 درآمدهاي صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است.همچنین صندوق از پرداخت هزینه هاي دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.
تبصره 5  صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد(% 2) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیري از زیانهاي ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائی ذي ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره 6  در آراي غیابی براي بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره ( 2) ماده ( 306 ) قانون آیین دادرسی دادگاههاي  عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 نسبت به تقاضاي اجراي احکام غیابی اقدام کند.
تبصره 7 دولت می تواند در بودجه هاي سنواتی بخشی از درآمدهاي ناشی از فروش حاملهاي انرژي را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می کند.

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث قوانین شخص ثالث قانون شخص ثالث جدید قانون شخص ثالث امسال تغییرات قانون شخص ثالث اصلاحات قانون شخص ثالث