پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

قانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 21

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 21 :به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت هاي بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاي بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسري پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( 22 ) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت هاي بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثناي موارد مصرح در ماده ( 17 )، توسط صندوق مستقلی به نام جبران می شود. « صندوق تأمین خسارت هاي بدنی »
تبصره 1 میزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت هاي بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ( 8) با رعایت تبصره ماده ( 9) و مواد ( 10 ) و ( 13 ) این قانون است.
تبصره 2 تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شوراي عالی بیمه است.
تبصره 3 صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادي مجلس ارائه کند.

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث قوانین شخص ثالث قانون شخص ثالث جدید قانون شخص ثالث امسال تغییرات قانون شخص ثالث اصلاحات قانون شخص ثالث