پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

قانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 18

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 18 : آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزي تهیه می شود و پس از تأیید شوراي عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف  ویژگی هاي وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربري، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن
ب  سوابق رانندگی و بیمه اي دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت هاي پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وي
پ  رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه براي اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهاي سواري ارزان قیمت در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره 1 بیمه مرکزي موظف است با همکاري نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه اي شخصی که « راننده » براساس ویژگی هاي پلاك وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت هاي پرداختی بابت حوادث منتسب به وي ملاك عمل است.
تبصره 2 در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.
تبصره 3 نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتداي هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیأت وزیران به وسیله بیمه مرکزي محاسبه و پس از تأیید شوراي عالی بیمه، ابلاغ می شود. در جلسات شوراي عالی بیمه براي تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه(سندیکاي) بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحادیه(سندیکاي) بیمه گران ایران با حق رأي شرکت می کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزي در جلسات مذکور حق رأي دارد. کمتر از نرخهاي مصوب شوراي  تبصره 4 شرکتهاي بیمه می توانند تا دو و نیم درصد توسط  عالی بیمه را ملاك عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد  شرکتهاي بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزي است. بیمه مرکزي در اعطاي این مجوز باید توانگري مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیري شرکتهاي بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهاي بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه
بیش از قیمتهاي تعیین شده توسط بیمه مرکزي، از بیمه گذار مرکزي تا دو و نیم درصددریافت کنند.
تبصره 5  شرکتهاي بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطاي تخفیف به رانندگانی که دوره هاي آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپري نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده اند، اقدام کنند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزي و نیروي انتظامی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث قوانین شخص ثالث قانون شخص ثالث جدید قانون شخص ثالث امسال تغییرات قانون شخص ثالث اصلاحات قانون شخص ثالث