پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

قانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 8

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 8 : حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعایت تبصره ماده ( 9) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند براي جبران خسارت مالی معادل دو و نیم درصد  هاي مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.
تبصره 1 در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت هاي مالی تقاضاي پوشش بیمه اي بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزي اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.
تبصره 2 در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون در این مورد اعمال نمی شود.  پرداخت کند و مواد ( 12 ) و ( 13 ) قانون بیمه مصوب 1316/2/7
تبصره 3 خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. تبصره 4 منظور از خودروي متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد % 50 سقف تعهدات بدنی که در ابتداي هر سال مشخص می شود، باشد.
تبصره 5  ارزیابان خسارات موضوع ماده ( 39 ) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهاي بیمه و کارشناسان رسمی دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث قوانین شخص ثالث قانون شخص ثالث جدید قانون شخص ثالث امسال تغییرات قانون شخص ثالث اصلاحات قانون شخص ثالث