پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

قانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 5

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 5 : شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه هاي مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکتهاي بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزي اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزي موظف است براساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد بیمه مرکزي و تأیید شوراي عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد، براي شرکتهاي متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین نامه اجرائی موضوع این ماده مواردي از قبیل حداقل توانگري مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروي انسانی و ظرفیت هاي لازم براي صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه اي را از بیمه مرکزي دریافت می کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه هاي مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث براي شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزي ظرف مدت دوسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون می باشد.

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث قوانین شخص ثالث قانون شخص ثالث جدید قانون شخص ثالث امسال تغییرات قانون شخص ثالث اصلاحات قانون شخص ثالث