پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

قانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 4

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 4 : در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی براي شخص ثالث:
الف  در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، داراي بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت هاي واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است. در صورت نیاز به طرح دعوي در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وي دعوي را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند. این حکم، نافی مسؤولیت هاي کیفري راننده مسبب حادثه نیست.

ب  در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ( 21 ) این قانون باشد، خسارت هاي بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده ( 25 ) این قانون جبران می شود. در صورت نیاز به طرح دعوي در این خصوص، زیان دیده یا قائم مقام وي دعوي را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می کند.
پ  در صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزاي نقدي معادل بیست درصد(% 20 ) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزاي نقدي معادل ده درصد(% 10 ) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهاي اختصاصی صندوق نزد خزانه داري کل کشور واریز می شود و با پیش بینی در بودجه هاي سالانه، صددرصد(% 100 ) آن به صندوق اختصاص می یابد.

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث قوانین شخص ثالث قانون شخص ثالث جدید قانون شخص ثالث امسال تغییرات قانون شخص ثالث اصلاحات قانون شخص ثالث