پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

قانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 1

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالثقانون بیمه شخص ثالث خودرو insurance : ماده 1 : اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، داراي معانی به شرح زیر است:
الف  خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی  موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده
35  این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون
ب  خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ  حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزي و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
ت  شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثناي راننده مسبب حادثه
ث  وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوري زمینی و ریلی شهري و بین شهري و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدك و کفی (تریلر) متصل به آنها
ج  صندوق: صندوق تأمین خسارت هاي بدنی
چ  بیمه مرکزي: بیمه مرکزي جمهوري اسلامی ایران
ح  راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران

قانون بیمه شخص ثالث, قانون, شخص, ثالث, قوانین شخص ثالث, قوانین, قانون شخص ثالث جدید, قانون شخص ثالث امسال, تغییرات قانون شخص ثالث , اصلاحات قانون شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث قوانین شخص ثالث قانون شخص ثالث جدید قانون شخص ثالث امسال تغییرات قانون شخص ثالث اصلاحات قانون شخص ثالث