بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان 

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

شرايط عمومي بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

فصل اول- كليات
ماده ۱- اساس بيمه نامه: اين بيمه نامه بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و ساير قوانين و مقررات مرتبط و پيشنهاد كتبي بيمهگذار (كه جزء لاينفك اين بيمه نامه ميباشد) تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين ميباشد. آن قسمت از پيشنهاد بيمه گذار كه مورد قبول بيمهگر نبوده و همزمان با صدور بيمه نامه يا قبل از آن كتبا به بيمه گذار اعلام گرديده است، جزء تعهدات بيمه گر محسوب نميشود.

بیمه مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره ساختمان خرید سفارش آنلاین بهترین 

بیمه مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره ساختمان

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر/هیات مدیره ساختمان

ماده 1- اساس بیمه نامه:
این بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و قانون مسئوليت مصدنی مصصوب 1339 ، قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 ، سایر قوانين و مقررات مرتبط و پيشنهاد کتبی بيمه گذار (که جزء لینفک بيمه نامه می باشد) تنظيم گردیده و مورد توافق طرفين می باشد. آن قسمت از پيشنهاد بيمه گذار که مورد قبول بيمه گر نبوده و همزمان با صدور بيمه نامه یا قبل از آن کتبا به بيمه گذار اعلم گردیده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمی شود.