پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان 

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

شرايط عمومي بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

فصل اول- كليات
ماده ۱- اساس بيمه نامه: اين بيمه نامه بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و ساير قوانين و مقررات مرتبط و پيشنهاد كتبي بيمهگذار (كه جزء لاينفك اين بيمه نامه ميباشد) تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين ميباشد. آن قسمت از پيشنهاد بيمه گذار كه مورد قبول بيمهگر نبوده و همزمان با صدور بيمه نامه يا قبل از آن كتبا به بيمه گذار اعلام گرديده است، جزء تعهدات بيمه گر محسوب نميشود.

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره ساختمان

بیمه مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره ساختمان خرید سفارش آنلاین بهترین 

بیمه مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره ساختمان

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر/هیات مدیره ساختمان

ماده 1- اساس بیمه نامه:
این بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و قانون مسئوليت مصدنی مصصوب 1339 ، قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 ، سایر قوانين و مقررات مرتبط و پيشنهاد کتبی بيمه گذار (که جزء لینفک بيمه نامه می باشد) تنظيم گردیده و مورد توافق طرفين می باشد. آن قسمت از پيشنهاد بيمه گذار که مورد قبول بيمه گر نبوده و همزمان با صدور بيمه نامه یا قبل از آن کتبا به بيمه گذار اعلم گردیده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمی شود.

ادامه مطلب

آیا بیمه مسئولیت ایران دامداریها را تحت پوشش قرار میدهد؟

بیمه مسئولیت,خرید اینترنتی بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت ایران سفارش آنلاین, بیمه مسئولیت liability insurance, محاسبه بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت insurance, مزایای بیمه مسئولیت, بهترین بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت چیست, بیمه مسئولیت چیست و انواع آن, بیمه نامه های مسئولیتبیمه مسئولیت liability insurance : سوال : آیا بیمه مسئولیت liability insurance ایران دامداریها را تحت پوشش قرار میدهد؟

پاسخ : خیر با توجه به موجود بودن بیمه نامه از سوی صندوق کشاورزی و حمایتی بودن آن مقدور نمی باشد.

بیمه مسئولیت,خرید اینترنتی بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت ایران سفارش آنلاین, بیمه مسئولیت liability insurance, محاسبه بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت insurance, مزایای بیمه مسئولیت, بهترین بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت چیست, بیمه مسئولیت چیست و انواع آن, بیمه نامه های مسئولیت

در هنگام صدور بیمه های مسئولیت نیاز به بازدید اولیه دارند؟

بیمه مسئولیت,خرید اینترنتی بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت ایران سفارش آنلاین, بیمه مسئولیت liability insurance, محاسبه بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت insurance, مزایای بیمه مسئولیت, بهترین بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت چیست, بیمه مسئولیت چیست و انواع آن, بیمه نامه های مسئولیتبیمه مسئولیت liability insurance : سوال :در هنگام صدور بیمه های مسئولیت liability insuranceت نیاز به بازدید اولیه دارند؟

پاسخ : تنها در رشته بیمه مسئولیت liability insurance عمومی و با نظر واحد اجرائی

بیمه مسئولیت,خرید اینترنتی بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت ایران سفارش آنلاین, بیمه مسئولیت liability insurance, محاسبه بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت insurance, مزایای بیمه مسئولیت, بهترین بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت چیست, بیمه مسئولیت چیست و انواع آن, بیمه نامه های مسئولیت

برای تولید سیم و کابل برق کیفیت و مسئولیت مال و جان اشخاص ثالث عملکرد بیمه به چه صورت میباشد؟

بیمه مسئولیت,خرید اینترنتی بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت ایران سفارش آنلاین, بیمه مسئولیت liability insurance, محاسبه بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت insurance, مزایای بیمه مسئولیت, بهترین بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت چیست, بیمه مسئولیت چیست و انواع آن, بیمه نامه های مسئولیتبیمه مسئولیت liability insurance : سوال : برای تولید سیم و کابل برق کیفیت و مسئولیت مال و جان اشخاص ثالث عملکرد بیمه به چه صورت میباشد؟

پاسخ : پس از اخذ پیشنهاد بیمه گذار و بررسی مجوزهای لازم جهت تولید ،بیمه نامه مسئولیت liability insurance با توجه به تعهد مورد در خواست صادر می گردد

بیمه مسئولیت,خرید اینترنتی بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت ایران سفارش آنلاین, بیمه مسئولیت liability insurance, محاسبه بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت insurance, مزایای بیمه مسئولیت, بهترین بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت چیست, بیمه مسئولیت چیست و انواع آن, بیمه نامه های مسئولیت

تلویزون ال سی دی و ال ای دی بیمه های مسئولیتش liability insurance به چه صورت محاصبه و صادر می شود؟

بیمه مسئولیت,خرید اینترنتی بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت ایران سفارش آنلاین, بیمه مسئولیت liability insurance, محاسبه بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت insurance, مزایای بیمه مسئولیت, بهترین بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت چیست, بیمه مسئولیت چیست و انواع آن, بیمه نامه های مسئولیتبیمه مسئولیت liability insurance : سوال : تلویزون ال سی دی و ال ای دی بیمه های مسئولیتش liability insurance به چه صورت محاصبه و صادر می شود؟

پاسخ : با نرخ1/100 درصد ارزش کالا و در صورت درخواست پوشش سرقت یک و نیم درصد ارزش کالا

بیمه مسئولیت,خرید اینترنتی بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت ایران سفارش آنلاین, بیمه مسئولیت liability insurance, محاسبه بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت insurance, مزایای بیمه مسئولیت, بهترین بیمه مسئولیت, بیمه مسئولیت چیست, بیمه مسئولیت چیست و انواع آن, بیمه نامه های مسئولیت