بیمه ایران IRAN : طرح سفر بیمه ایران ویژه نوروز 97

بیمه ایران IRAN : طرح سفر بیمه ایران ویژه نوروز 97
فقط با پرداخت 10 هزار تومان!
ساختمان ، اثاثیه ، خودرو و وسایل همراهتان را در مقابل حوادث (حریق ، انفجار و صاعقه) بیمه کنید.
100,000,000 تومان غرامت کنید.
پرداخت حداکثر 15,000,000 تومان غرامت فوت و نقص عضو
پرداخت حداکثر 1,500,000 تومان هزینه های پزشکی
پرداخت حداکثر 8,000,000 تومان خسارت خودرو شخصی و 3,500,000 تومان خسارت وسایل همراه