قیمت دیه کامل امسال چقدره, قیمت دیه کامل امسال, قیمت دیه در ماههای حرام, قیمت دیه در ماه های غیر حرام

قیمت دیه کامل امسال چقدره؟ در ماه‌های غیرحرام و ماه های حرام امسال

قیمت دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1397 مبلغ 231 میلیون تومان تعیین شد. دیه ماه حرام 308 میلیون تومان محاسبه خواهد شد.