پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

محمد زاهد نیا به سمت معاون فنی شرکت بیمه ایران منصوب شد

محمد زاهد نیا به سمت معاون فنی شرکت بیمه ایران منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیر عامل محترم بیمه ایران محمد زاهد نیا به سمت معاون فنی شرکت بیمه ایران منصوب شد ‌. توفیق نامبرده را از پروردگار منان مسئلت داریم .

اخبار بیمه ایران شرکت بیمه ایران مدیر عامل محترم بیمه ایران محمد زاهد نیا