محمد زاهد نیا به سمت معاون فنی شرکت بیمه ایران منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیر عامل محترم بیمه ایران محمد زاهد نیا به سمت معاون فنی شرکت بیمه ایران منصوب شد ‌. توفیق نامبرده را از پروردگار منان مسئلت داریم .