تشکر مدیریت عامل بیمه ایران از کارکنان و شبکه فروش این شرکت 

مدیریت عامل شرکت سهامی بیمه ایران بعد از برگزاری مجمع بزرگ سالیانه این شرکت از پرسنل ، کارکنان و شبکه فروش بیمه ایران سپاسگزاری کرد .
جناب آقای محسن پورکیانی در آغاز متن خود تلویحاً وحدت را زمینه ساز موفقیت ها و پیشرفتهای بیشتر دانستند.

اخبار بیمه ایران, اخبار, بیمه, ایران, خبر, بیمه insurance news