پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

قانون بیمه Insurance law : ماده 22

قانون بیمه, قانون بیمه pdf, قوانین بیمه شخص ثالث, کتاب قانون بیمه, دانلود قانون بیمه, قانون بیمه تامین اجتماعی, قانون بیمه کار, قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری, قانون بیمه عمرقانون بیمه Insurance law : ماده 22 : -در بیمه هاي ذیل خسارت به این طریق حساب می شود:
1 -در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد .
2 -در بیمه منافعی که متوقف بر امري است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد .
3 -در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . براي تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از
اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد .

قانون بیمه Insurance law, قانون بیمه pdf, قوانین بیمه شخص ثالث, کتاب قانون بیمه, دانلود قانون بیمه, قانون بیمه تامین اجتماعی, قانون بیمه کار, قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری, قانون بیمه عمر, قانون بیمه بدنه خودرو , قانون بیمه مسئولیت, قانون بیمه درمان تکمیلی

قانون بیمه Insurance law قانون بیمه Insurance law قانون بیمه pdf قوانین بیمه شخص ثالث کتاب قانون بیمه دانلود قانون بیمه قانون بیمه تامین اجتماعی قانون بیمه کار قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری قانون بیمه عمر قانون بیمه بدنه خودرو قانون بیمه مسئولیت قانون بیمه درمان تکمیلی