قانون بیمه, قانون بیمه pdf, قوانین بیمه شخص ثالث, کتاب قانون بیمه, دانلود قانون بیمه, قانون بیمه تامین اجتماعی, قانون بیمه کار, قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری, قانون بیمه عمرقانون بیمه Insurance law : ماده 22 : -در بیمه هاي ذیل خسارت به این طریق حساب می شود:
1 -در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد .
2 -در بیمه منافعی که متوقف بر امري است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد .
3 -در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . براي تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از
اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد .

قانون بیمه Insurance law, قانون بیمه pdf, قوانین بیمه شخص ثالث, کتاب قانون بیمه, دانلود قانون بیمه, قانون بیمه تامین اجتماعی, قانون بیمه کار, قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری, قانون بیمه عمر, قانون بیمه بدنه خودرو , قانون بیمه مسئولیت, قانون بیمه درمان تکمیلی