قانون بیمه, قانون بیمه pdf, قوانین بیمه شخص ثالث, کتاب قانون بیمه, دانلود قانون بیمه, قانون بیمه تامین اجتماعی, قانون بیمه کار, قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری, قانون بیمه عمرقانون بیمه Insurance law : ماده 21 : - خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسوول آن است عبارت است از:
1 -خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد .
2 -هرخسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگري که براي خاموش کردن آتش بکار برده شده است .
3 -تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق .
4 -خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء براي جلوگیري از سرایت یا توسعه حریق .

قانون بیمه Insurance law, قانون بیمه pdf, قوانین بیمه شخص ثالث, کتاب قانون بیمه, دانلود قانون بیمه, قانون بیمه تامین اجتماعی, قانون بیمه کار, قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری, قانون بیمه عمر, قانون بیمه بدنه خودرو , قانون بیمه مسئولیت, قانون بیمه درمان تکمیلی