پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

قانون بیمه Insurance law : ماده 21

قانون بیمه, قانون بیمه pdf, قوانین بیمه شخص ثالث, کتاب قانون بیمه, دانلود قانون بیمه, قانون بیمه تامین اجتماعی, قانون بیمه کار, قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری, قانون بیمه عمرقانون بیمه Insurance law : ماده 21 : - خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسوول آن است عبارت است از:
1 -خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد .
2 -هرخسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگري که براي خاموش کردن آتش بکار برده شده است .
3 -تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق .
4 -خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء براي جلوگیري از سرایت یا توسعه حریق .

قانون بیمه Insurance law, قانون بیمه pdf, قوانین بیمه شخص ثالث, کتاب قانون بیمه, دانلود قانون بیمه, قانون بیمه تامین اجتماعی, قانون بیمه کار, قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری, قانون بیمه عمر, قانون بیمه بدنه خودرو , قانون بیمه مسئولیت, قانون بیمه درمان تکمیلی

قانون بیمه Insurance law قانون بیمه Insurance law قانون بیمه pdf قوانین بیمه شخص ثالث کتاب قانون بیمه دانلود قانون بیمه قانون بیمه تامین اجتماعی قانون بیمه کار قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری قانون بیمه عمر قانون بیمه بدنه خودرو قانون بیمه مسئولیت قانون بیمه درمان تکمیلی