پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

قانون بیمه Insurance law : ماده 3

قانون بیمه, قانون بیمه pdf, قوانین بیمه شخص ثالث, کتاب قانون بیمه, دانلود قانون بیمه, قانون بیمه تامین اجتماعی, قانون بیمه کار, قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری, قانون بیمه عمرقانون بیمه Insurance law : ماده 3 : - در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود .
1 -تاریخ انعقاد قرارداد .
2 -اسم بیمه گر و بیمه گذار .
3 -موضوع بیمه .
4 -حادثه یا خطري که عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است .
5 -ابتدا و انتهاي بیمه .
6 -حق بیمه
7 -میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه

قانون بیمه Insurance law, قانون بیمه pdf, قوانین بیمه شخص ثالث, کتاب قانون بیمه, دانلود قانون بیمه, قانون بیمه تامین اجتماعی, قانون بیمه کار, قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری, قانون بیمه عمر, قانون بیمه بدنه خودرو , قانون بیمه مسئولیت, قانون بیمه درمان تکمیلی

قانون بیمه Insurance law قانون بیمه Insurance law قانون بیمه pdf قوانین بیمه شخص ثالث کتاب قانون بیمه دانلود قانون بیمه قانون بیمه تامین اجتماعی قانون بیمه کار قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری قانون بیمه عمر قانون بیمه بدنه خودرو قانون بیمه مسئولیت قانون بیمه درمان تکمیلی