بيمارستان مرکز طبي کودکان

بيمارستان مرکز طبي کودکان

تلفن: 61479 -

آدرس:تهران-تهران-انتهاي بلوار کشاورز - تقاطع خيابان دکتر قريب - نرسيده به تقاطع دکتر ميرخاني