بيمارستان شهيد شوريده (کلينيک نور)

بيمارستان شهيد شوريده (کلينيک نور)

تلفن: 66976123-66462109 -

آدرس:تهران-تهران-خيابان پاستور- جنب نهاد رياست جمهوري