خرید اینترنتی بیمه مهندسی, بیمه مهندسی, بیمه مهندسی ایران سفارش آنلاین, بیمه مهندسی Engineering insurance, محاسبه بیمه مهندسی, بیمه مهندسی insurance, مزایای بیمه مهندسی, بهترین بیمه مهندسی, بیمه مهندسی چیست, بیمه مهندسی چیست و انواع آنبیمه آتش سوزی Fire insurance : سوال : بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع اصناف چه خطرات و خساراتی را تحت پوشش و حمایت خود قرار می دهد؟

پاسخ :  در این بیمه نامه (بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع اصناف)ساختمان و اثاث منزل در برابر حوادث زیر تحت پوشش قرار می گیرند:
•حریق
•انفجار
•صاعقه
•زلزله
•مسئولیت مالی در مقابل همسایگان
•پاکسازی محل حادثه
•سرقت
•وقفه در فعالیت (عدم‌النفع)

بیمه آتش سوزی, خرید اینترنتی بیمه آتش سوزی,بیمه آتش سوزی ایران سفارش آنلاین, بیمه آتش سوزی Fire insurance, محاسبه بیمه آتش سوزی, بیمه آتش سوزیinsurance, مزایای بیمه آتش سوزی, بهترین بیمه آتش سوزی, بیمه آتش سوزی چیست, بیمه آتش سوزی چیست و انواع آن