در صورتیکه مورد بیمه به شخص دیگری مننتقل شود آیا بیمه نامه نیز قابل انتقال به آن شخص امکان پذیر است ؟

(راهنمایی : برای پیدان کردن جواب به بخش بیمه خودرو - شخص ثالث سایت مراجعه فرمایید)

مدت زمان ارسال جواب : یک هفته