پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

در بیمه نامه حوادث غرامت خطرهای ناشی از ورزشهای رزمی و بوکس قابل جبران میباشد و آنها را پوشش میدهد ؟

بیمه حوادث, خرید اینترنتی بیمه حوادث, بیمه حوادث ایران سفارش آنلاین, بیمه حوادث accidents insurance, محاسبه بیمه حوادث, بیمه حوادث insurance, مزایای بیمه حوادث, بهترین بیمه حوادث, بیمه حوادث چیست, بیمه حوادث چیست و انواع آنبیمه حوادث accidents insurance : سوال : در بیمه نامه حوادث accidents insurance غرامت خطرهای ناشی از ورزشهای رزمی و بوکس قابل جبران میباشد و آنها را پوشش میدهد ؟

پاسخ :  آری . در صورت خرید پوشش اضافی و پرداخت حق بیمه  در بیمه نامه حوادث accidents insurance ، جبران خسارت امکان پذیر میباشد .

بیمه حوادث, خرید اینترنتی بیمه حوادث, بیمه حوادث ایران سفارش آنلاین, بیمه حوادث accidents insurance, محاسبه بیمه حوادث, بیمه حوادث insurance, مزایای بیمه حوادث, بهترین بیمه حوادث, بیمه حوادث چیست, بیمه حوادث چیست و انواع آن

در بیمه های حوادث خطرات ناشی از اعتصاب ، شورش ، بلوا و آشوب نیز شامل و در بر می گیرد ؟

بیمه حوادث, خرید اینترنتی بیمه حوادث, بیمه حوادث ایران سفارش آنلاین, بیمه حوادث accidents insurance, محاسبه بیمه حوادث, بیمه حوادث insurance, مزایای بیمه حوادث, بهترین بیمه حوادث, بیمه حوادث چیست, بیمه حوادث چیست و انواع آنبیمه حوادث accidents insurance : سوال : در بیمه های حوادث accidents insurance خطرات ناشی از اعتصاب ، شورش ، بلوا و آشوب نیز شامل و در بر می گیرد ؟

پاسخ :  آری . فقط در بیمه های حوادث accidents insurance  گروهی و با ارایه حق بیمه اضافی شامل تعهدات فوت و نقص عضو .

بیمه حوادث, خرید اینترنتی بیمه حوادث, بیمه حوادث ایران سفارش آنلاین, بیمه حوادث accidents insurance, محاسبه بیمه حوادث, بیمه حوادث insurance, مزایای بیمه حوادث, بهترین بیمه حوادث, بیمه حوادث چیست, بیمه حوادث چیست و انواع آن

بیمه های حوادث چه تعهدادی را شامل و پوشش میدهد ؟

بیمه حوادث, خرید اینترنتی بیمه حوادث, بیمه حوادث ایران سفارش آنلاین, بیمه حوادث accidents insurance, محاسبه بیمه حوادث, بیمه حوادث insurance, مزایای بیمه حوادث, بهترین بیمه حوادث, بیمه حوادث چیست, بیمه حوادث چیست و انواع آنبیمه حوادث accidents insurance : سوال : بیمه های حوادث accidents insurance چه تعهدادی را شامل و پوشش میدهد ؟

پاسخ : الف ) فوت
ب ) نقص عضو
ج ) غرامت روزانه عمومی برای مشاغل آزاد
د ) هزینه پزشکی
ذ ) غرامت بستری شدن در بیمارستان

بیمه حوادث, خرید اینترنتی بیمه حوادث, بیمه حوادث ایران سفارش آنلاین, بیمه حوادث accidents insurance, محاسبه بیمه حوادث, بیمه حوادث insurance, مزایای بیمه حوادث, بهترین بیمه حوادث, بیمه حوادث چیست, بیمه حوادث چیست و انواع آن

در بیمه حوادث چه مدارکی برای پرداخت خسارت نیاز هست که همراه خود داشته باشیم ؟

بیمه حوادث, خرید اینترنتی بیمه حوادث, بیمه حوادث ایران سفارش آنلاین, بیمه حوادث accidents insurance, محاسبه بیمه حوادث, بیمه حوادث insurance, مزایای بیمه حوادث, بهترین بیمه حوادث, بیمه حوادث چیست, بیمه حوادث چیست و انواع آنبیمه حوادث accidents insurance : سوال : در بیمه حوادث accidents insurance چه مدارکی برای پرداخت خسارت نیاز هست که همراه خود داشته باشیم ؟

پاسخ : در صورت فوت :
الف ) گواهی فوت
ب ) گواهی وفات .
ج ) گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد .

در صورت نقص عضو کلی و جزئی :
الف ) گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد .
ب) گواهی اولین مرجع درمانی مبنی بر شرح صدمات وارده
ب ) گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن عرضه ایجاد شده .

بیمه حوادث, خرید اینترنتی بیمه حوادث, بیمه حوادث ایران سفارش آنلاین, بیمه حوادث accidents insurance, محاسبه بیمه حوادث, بیمه حوادث insurance, مزایای بیمه حوادث, بهترین بیمه حوادث, بیمه حوادث چیست, بیمه حوادث چیست و انواع آن